คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนกฤต เกิดมีทรัพย์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.4
เบอร์โทร : 086-4700714
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิริกัญญา ยอดแก้ว
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ป.4
เบอร์โทร : 098-0728268
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัชชา เมืองโคตร
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ป.4
เบอร์โทร : 083-6763014
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปัณฑิตา ขันแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ป.4
เบอร์โทร : 061-2056493
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุกฤตตา พรหมสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ป.4
เบอร์โทร : 086-4717848
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนฤมล เอกวิเชียร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายออมทรัพย์
ระดับชั้น : ป.4
เบอร์โทร : 098-7172578
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธนกร หนูเมือง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ป.4
เบอร์โทร : 092-4506541
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศุภกฤต สุขรักษา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ป.4
เบอร์โทร : 093-3039572
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐกมล ชัยวิเศษ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.4
เบอร์โทร : 093-7151595
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายยุทธนา เพชรเรือนน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ป.4
เบอร์โทร : 061-2182316