กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพจนา คงทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0937185690
อีเมล์ : po937185690@gmail.com