กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางปริชาติ ภิรมย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0870116892
อีเมล์ : parichardphirom@gmail.com