คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพิศ สุขรักษา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0987293935
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส ร่างมณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0872639621
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : พระครูขันติสุวรรณรัต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : 075584777
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางปริชาติ ภิรมย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0870116892
อีเมล์ : parichardphirom@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางปิยะรัตน์ เกื้อยัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 075584777
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตร ชัยวิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 075584777
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวุฒิ ระเบียบดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 075584777
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ บริพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0933700137
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจำเนียน นามวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหลาม
เบอร์โทร : 0818912201
อีเมล์ : banwanglarm@hotmail.com