กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริวรรณ ชูเมือง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0862660613

นางสาวจันทิมา ศรีทิพย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0644871267
อีเมล์ : chanthima7@gmail.com