ข่าวประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report:SAR)ประจำปีการศึกษา2565 (อ่าน 26) 10 พ.ค. 66
ห้องศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว โรงเรียนบ้านวังหลาม สพป.ตรัง เขต2 (อ่าน 54) 20 มี.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ E-book “เมื่อเผชิญความเปลี่ยนแปลง จะเข้มแข็งได้อย่างไร” (อ่าน 87) 27 ก.พ. 66
กิจกรรมดีมีประโยชน์ โรงเรียนบ้านวังหลามได้จัดทำนวัตกรรมส่งเสริมสุข ภาพนักเรียน ในชื่อโครงงาน ว่า "Health Care 2 in 1 (อ่าน 93) 25 ม.ค. 66
ประกาศ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (อ่าน 232) 10 ต.ค. 65
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 221) 10 ต.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพอ่านออกเขียนได้ (อ่าน 258) 13 ก.ย. 65
ประกาศ สพป.ตรัง เขต 2 เรื่องผลประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2565 (อ่าน 264) 31 ส.ค. 65
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 302) 18 ส.ค. 65
วันผ้าไทยแห่งชาติ (อ่าน 280) 12 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ เรื่องแนวปฏิบัติของประชาชน กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (อ่าน 300) 03 ส.ค. 65
กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (อ่าน 291) 26 ก.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับความเสี่ยงของการจมน้ำและการป้องกัน (อ่าน 297) 19 ก.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือในการดำเนินง่านเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงฤดูกาลระบาด (อ่าน 357) 10 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนบ้านวังหลาม วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ทางโรงเรียนบ้านวังหลาม จะมีจับปลาดุกจากกระชังของโรงเรียน ในราคากิโลกรัมละ 60 บาท ( 4- 6 ตัว = 1 กิโลกรัม) รับออเดอร์ใต้คอมเมนต์จนถึงวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้นนะคะ (อ่าน 361) 25 พ.ค. 65
แจ้งไฟดับในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 328) 17 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์นัดหมายประชุมผูัปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 366) 16 พ.ค. 65
การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report:SAR)ปีการศึกษา2564 (อ่าน 364) 13 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจำเนียน นามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหลาม ในโอกาสที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านการบริหารจัดการ ต้องขอขอบคุณครู บุคลากรโรงเรียนบ้านวังหลามทุกท่านนะคะ (อ่าน 347) 25 เม.ย. 65
ประชาสัมพันธ์หนังสือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2เรื่อง การยื่นความจำนงไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 364) 04 เม.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม (จัดเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กทั่วไป) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ (อ่าน 354) 01 เม.ย. 65
ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบริจาคโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คที่ยังอยู่ในสภาพดี หรือร่วมบริจาคเป็นเงินสด เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการเรียนรูปแบบ ONLINE ร่วมบริจาคได้ที่ โรงเรียนบ้านวังหลาม เงินสด บริจาคได้ที่ บัญชีเงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังหลา (อ่าน 354) 11 มี.ค. 65
โรงเรียนบ้านวังหลามขอเชิญนักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษา รายละเอียดดังแนบนะคะ (อ่าน 380) 08 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านวังหลาม - 4 มีนาคม 2565 - นัดหมายนักเรียนส่งใบงานของเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และรับเงินค่าอาหารกลางวันของเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ค่ะ (อ่าน 348) 03 มี.ค. 65
โรงเรียนบ้านวังหลามขอแสดงความยินดีกับ นางปริชาติ ภิรมย์ นางสาวปรียานุช หมื่นละม้าย นางจันทิมา สงชัย และนายคเณศ สงเดช เนื่องในโอกาสที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 สำนักงา (อ่าน 321) 03 มี.ค. 65
สารประชาสัมพันธ์การเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ (อ่าน 466) 25 ก.พ. 65
โรงเรียนบ้านวังหลาม ขอแสดงความยินดีกับนางนิภารัตน์ สังข์สุวรรณ นางเพียงตะวัน บรรณกิจ ครูโรงเรียนบ้านวังหลาม เด็กหญิงนริศรา แก้วทอง เด็กหญิงณัฐกมล ชัยวิเศษ เด็กหญิงชนิกานต์ คงฤทธิ์ และเด็กหญิงนภัสสร ศรีเทพ นักเรียนโรงเรียนบ้านวังหลามในโอกาสที่ได้รับโล่รางว (อ่าน 957) 12 ก.พ. 65
ร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม และวาดภาพระบายสีระดับชาติ (อ่าน 594) 12 ก.พ. 65
8 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบ้านวังหลามนำนักเรียน คือ เด็กหญิงโสรยา หมื่นมีเพชร นักเรียนชั้น ป.3 ร่วมแข่งขันบรรยาย ระดับจังหวัด ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้นป.1-3 ณ วัดพระงาม อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีผู้ควบคุม คือ นางสาววิศนา ธรรมเมธากุล และนางสาววันเพ (อ่าน 448) 10 ก.พ. 65
# 28 มกราคม 2565 # นางสาวจำเนียน นามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหลาม มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ ชูเมือง ครูโรงเรียนบ้านวังหลาม เข้าร่วมรับโล่เกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (อ่าน 493) 28 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การนิเทศการสอน ในการจัดการเรียนการสอบ แบบ ON Line นางเพียงตะวัน บรรณกิจ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนางสาวศิริวรรร ชูเมือง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 499) 28 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การนิเทศการสอน ในการจัดการเรียนการสอบ แบบ ON Line นางสาวพจนา คงทอง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และนางสาวรัตนา ฆ้องชัย ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา (อ่าน 457) 28 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การนิเทศการสอน ในการจัดการเรียนการสอบ แบบ ON Line นางลัดดาวัลย์ แก้วรักษา และนางสาวรัตนาภรณ์ ชัยเพชร์ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย (อ่าน 438) 28 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การนิเทศการสอน ในการจัดการเรียนการสอบ แบบ ON Line นางจริญญา นิ่มกาญจนา ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และนางสาวปรียานุช หมื่นละม้าย ครูผู้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 448) 28 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การนิเทศการสอน ในการจัดการเรียนการสอบ แบบ ON Line นางนิภารัตน์ สังข์สุวรรณ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และนางจันทิมา สงชัย ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 (อ่าน 394) 28 ม.ค. 65
ไข่ไก่สดจากฟาร์มวังหลามจ้า สนใจติดต่อได้ที่โรงเรียนบ้านวังหลามนะคะ แผงละ 110 บาทค่ะ (อ่าน 350) 25 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครอง ผู้บริโภค สามารถสแกนรายละเอียดได้ตามคิวอาร์โคดดังแนบ (อ่าน 377) 25 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อพบปะผู้ปกครอง ช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียนการสอน พร้อมทั้งพบปะผู้ปกครองและให้กำลังใจและติดตามการเรียนของนักเรียนด้วยความห่วงใย (อ่าน 341) 25 ม.ค. 65
24 มกราคม 2565 นายคเณศ สงเดช นำเด็กชายภานุศิษฎ์ ทองโอ ่ร่วมพิธีมอบจักรยานให้กับนักเรียน เนื่องในกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายการ Th (อ่าน 331) 25 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2565 (อ่าน 481) 14 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รายละเอียดดังแนบค่ะ (อ่าน 353) 13 ม.ค. 65
30 ธันวาคม 2564 # คุณครูปริชาติ ภิรมย์ ครูโรงเรียนบ้านวังหลามรับเกียรติบัตรดีเด่น (อ่าน 567) 10 ม.ค. 65
เชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๕ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยมีรายละเอียด กำหนดการดังแนบ (อ่าน 446) 07 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ นัดหมายนักเรียนรับใบงาน นม และเเงินอาหารกลางวัน ในวันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านมาตรงตามเวลานัดหมาย และขอความร่่วมมือนักเรียน และผู้ปกครองทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ ด้วยความปร (อ่าน 492) 07 ม.ค. 65
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังหลาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ (อ่าน 317) 29 ธ.ค. 64
โรงเรียนบ้านวังหลาม ขอแสดงความยินดีกับนางนิภารัตน์ สังข์สุวรรณ นางเพียงตะวัน บรรณกิจ ครูโรงเรียนบ้านวังหลาม เด็กหญิงนริศรา แก้วทอง เด็กหญิงณัฐกมล ชัยวิเศษ เด็กหญิงชนิกานต์ คงฤทธิ์ และเด็กหญิงนภัสสร ศรีเทพ นักเรียนโรงเรียนบ้านวังหลามในโอกาส (อ่าน 372) 29 ธ.ค. 64
รายงานการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานกาารณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID -19 ระหว่าง วันที่ 20- 24 ธันวาคม 2564 ผ่านทางhttps://www.facebook.com/HPC12YALA (อ่าน 341) 27 ธ.ค. 64
ประกาศผลการแข่งขันโครงงานส่งเสริมสุขภาพ โครงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ซึ่งจะมีการคัดเลือกเตรียมนำเสนอรอบชิงชนะเลิศวันที่ 27-28 ธันวาคม 2564 ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ขอเชิญ (อ่าน 320) 27 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องโรคระบาดในสัตว์ปีก (อ่าน 331) 20 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสรรพคุณของฟ้าทะลายโจรจากงานอนามัยโรงเรียน (อ่าน 342) 16 ธ.ค. 64