ภาพกิจกรรม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนระหว่างเทศบาลตำบลห้วยนางกับโรงเรียนบ้านวังหลาม
         วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน
ระหว่างเทศบาลตำบลห้วยนาง โดย นายพรชัย  สุวรรณอัมพร ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยนางกับโรงเรียนบ้านวังหลาม 
โดย นางสาวจำเนียน  นามวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านวังหลาม เพื่อให้การดำเนินโครงการต้นแบบเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน และโครงการอื่นๆ มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
โดยมีโรงเรียน ชุมชน และภาคส่วนราชการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยนักเรียนได้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์
อย่างเพียงพอ และปลอดภัย สามารถขยายผลให้ครอบครัวนักเรียนและชุมชนสามารถผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน
สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และจะร่วมกันผลักดันให้ 
โรงเรียนตามข้อตกลงนี้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันประจำจังหวัด
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2564,23:00   อ่าน 164 ครั้ง